Y-023-2 กล่องน้ำตาล ลาย Dainty Happiness 6 ช่อง 25x4x4cm

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI205

1 ชิ้น

Share

Share

Y-023-2 กล่องน้ำตาล ลาย Dainty Happiness 6 ช่อง 25x4x4cm = 68 บาท/ชิ้น

Y-023-2 กล่องน้ำตาล ลาย Dainty Happiness 6 ช่อง 25x4x4cm@5 = 330 บาท/5ชิ้น

Y-023-2 กล่องน้ำตาล ลาย Dainty Happiness 6 ช่อง 25x4x4cm@15 = 960 บาท/ 15 ชิ้น

Y-023-2 กล่องน้ำตาล ลาย Dainty Happiness 6 ช่อง 25x4x4cm@50 = 3,100 บาท/ 50 ชิ้น

Y-023-2 กล่องน้ำตาล ลาย Dainty Happiness 6 ช่อง 25x4x4cm@100 = 6,000 บาท/ 100 ชิ้น
 

ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.